Wydrukuj tę stronę

Regulamin Nagrody im. Zbigniewa Herberta

 

Nagroda-Herberta---regulamin-Nagrody-im


 

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta (zwana dalej „Nagrodą Herberta”) przyznawana jest w dziedzinie poezji, a także w drugiej kolejności, eseistyki, przekładu oraz edytorstwa.
2.    Celem Nagrody Herberta jest wyróżnianie dokonań artystycznych i intelektualnych nawiązujących do świata wartości, wokół których  grawitowała twórczość Zbigniewa Herberta.
3.    Nagroda Herberta przyznawana jest za całokształt twórczości żyjącemu autorowi.
4.    Fundatorem Nagrody jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta (zwana dalej „FZH”) powołana przez żonę Poety, Katarzynę Dzieduszycką-Herbert.
5.    Nagroda Herberta przyznawana jest corocznie. Pierwsza edycja Nagrody Herberta odbędzie się w 2013.
6.    Decyzje, w jakich kategoriach poza poezją, Nagroda Herberta zostanie przyznana w danym roku, podejmuje Rada FZH w formie uchwały.
7.    Nagrodę Herberta stanowią:
–    statuetka „Podpis Herberta”
–    kwota pieniężna podawana przy ogłoszeniu werdyktu jury.
8.    Pieczę nad stroną formalną i organizacyjną przyznawania Nagrody sprawuje FZH.

 

II. Nominowanie Laureata Nagrody Herberta

 

1.    Nominowania i wyboru Laureata Nagrody Herberta w każdej z dziedzin dokonuje jury.
2.    Proces wyłaniania Laureata w każdej z dziedzin przebiega następująco:
a.    Do 30 maja Rada FZH podejmuje uchwałę o przyznaniu w roku następnym Nagrody Herberta, która określa, w których dziedzinach Nagroda będzie przyznana,
b.    do 30 września zostaje potwierdzony i ogłoszony publicznie skład jury; w tym terminie, w miarę potrzeby, Rada Fundacji dokonuje wyboru uzupełniającego do składu jury,
c.    do 30 października każdy z członków jury przesyła Sekretarzowi Jury nominację proponowanego kandydata zawierającą notę biograficzną oraz recenzję jego twórczości,
d.    do 30 listopada Sekretarz Jury doręcza kopie zgłoszeń wszystkim członkom jury,
e.    w marcu jury zbiera się w Warszawie celem odbycia dyskusji nad zgłoszonymi kandydatami oraz wyłonienia Laureata,
f.    o dokonanym wyborze Laureata Nagrody Herberta Przewodniczący Jury informuje publicznie w dniu podjęcia przez jury decyzji lub w dniu następnym,
g.    na przełomie maja i czerwca odbywa się w Warszawie uroczystość wręczenia Laureatowi Nagrody Herberta.

 

III. Jury

 

1.    Jury Nagrody Herberta składa się z 5 do 7 osób.
2.    Skład jury jest międzynarodowy, przy czym jeden z jurorów jest przedstawicielem Polski.
3.    Propozycję przyjęcia członkostwa w jury Nagrody Herberta wysuwa Rada FZH, a po wyrażeniu przez kandydata zgody, Rada powołuje go do składu jury na trzyletnią kadencję.
4.    Po zasiadaniu w jury jego członek może zostać powołany na nową kadencję po przerwie wynoszącej co najmniej 3 lata, czyli jedną pełną kadencję.
5.    W razie złożenia rezygnacji przez członka jury lub w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji, Rada FZH dokonuje uzupełniającego powołania do składu jury. Członek jury wybrany w trybie uzupełniającym może pełnić funkcję przez jeden rok lub przez pełną kadencję.
6.    Podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji jury dokonuje wyboru Przewodniczącego Jury; przebieg wyborów nie jest jawny i takim pozostaje bez ograniczenia w czasie – za wyjątkiem rezultatu wyboru.
7.    Rada FZH powołuje Sekretarza Jury na okres trzyletniej kadencji.
8.    Sekretarz Jury może być powołany na kolejne kadencje bez ograniczenia w czasie.
9.    Sekretarz Jury, na podstawie umowy zawartej z Fundacją może nawiązać stosunek pracy lub innego rodzaju zbliżoną formę współpracy.
10.    Do obowiązków Sekretarza Jury należy:
a.    organizacja prac jury,
b.    ścisła współpraca z członkami jury na wszystkich etapach pracy,
c.    zapewnienie pełnego, swobodnego i odpowiednio szybkiego przepływu informacji pomiędzy członkami jury, oraz utrzymywanie z nimi łączności umożliwiającej niezakłócone i sprawne prowadzenie procesu przyznawania Nagrody Herberta,
d.    zawiadamianie członków jury o terminach spotkań oraz wszystkich innych sprawach, o których powinni w związku z pełnioną funkcją wiedzieć,
e.    czuwanie nad zgodnością prac i obrad jury z prawem oraz niniejszym Regulaminem,
f.    protokółowanie obrad jury,
g.    podejmowanie wszelkich innych czynności związanych z pracą jury,
h.    utrzymanie w ścisłej poufności, bez ograniczenia w czasie, wszelkich informacji związanych z przebiegiem dyskusji, wymianą informacji między członkami jury oraz przebiegiem wyboru Laureata Nagrody Herberta,
i.    przekazanie protokołów i innej dokumentacji obrad jury Zarządowi FZH, który zobowiązany jest do odpowiedniego ich zabezpieczenia.

11.    W trakcie kadencji Rada FZH może odwołać z funkcji członka jury oraz Sekretarza Jury, jeżeli nie podejmuje on swych obowiązków oraz w razie ujawnienia przez niego okoliczności, które na mocy niniejszego Regulaminu ujawnieniu nie podlegają. W razie ujawnienia przez członka jury lub Sekretarza Jury jakichkolwiek wiadomości poufnych, w żadnym przypadku nie mogą być one komentowane, potwierdzane lub dementowane przez pozostałych.
12.    Sekretarz Jury uczestniczy w obradach jury, przy czym nie bierze udziału w dyskusji oraz wyborach Laureata Nagrody Herberta.

 

IV. Wybór Laureata Nagrody Herberta

 

1.    Każdy z członków jury może zgłosić tylko jednego nominowanego. Zgłoszenie własnej osoby nie jest dopuszczalne.
2.    Aktualni członkowie Rady i osoby zatrudnione przez FZH nie mogą być nominowane do Nagrody Herberta.
3.    Dopuszczalne jest zgłoszenie tego samego nominowanego przez więcej niż jednego członka jury.
4.    Jeśli Rada FZH zdecyduje o przyznaniu Nagrody Herberta w kategoriach dodatkowych poza poezją,  jeden twórca może być równocześnie nominowany w więcej niż jednej dziedzinie, jednakże może zostać Laureatem Nagrody w danej dziedzinie tylko jeden raz.
5.    Twórca nominowany, który nie został wybrany Laureatem Nagrody Herberta w danej dziedzinie może być nominowany do Nagrody w kolejnych jej edycjach.
6.    Lista nominowanych nie jest podawana do wiadomości publicznej ani w trakcie trwania danej edycji Nagrody Herberta, ani po ogłoszeniu jej Laureata.
7.    Wybór Laureata Nagrody Herberta poprzedza dyskusja wśród członków jury, która nie może zostać przerwana i musi zakończyć się wyborem Laureata.
8.    Przebieg dyskusji oraz głosowania nie są jawne i nie podlegają ujawnieniu – bez ograniczenia w czasie.
9.    Po zamknięciu dyskusji głosowanie zarządza Przewodniczący Jury. Jeżeli nie przyniesie ono rozstrzygnięcia w postaci uzyskania przez któregoś z nominowanych zwykłej większości głosów, głosowanie powtarza się aż do dokonania wyboru.
10.    Jeśli jury składa się z parzystej liczby osób, w przypadku równego rozkładu głosów, Przewodniczącemu Jury przysługuje głos decydujący.
11.    Podczas głosowania członek jury nie może wstrzymać się od głosu.
12.    Jury większością głosów decyduje, czy wybory mają być jawne czy tajne – dla członków jury.
13.    Każdy z członków jury ma prawo wiążąco wnioskować o przeprowadzenie głosowania tajnego. W takim przypadku głosy zbiera Sekretarz Jury, który wraz z Przewodniczącym Jury dokonuje obliczenia głosów.
14.    Przebieg dyskusji jury oraz wyborów jest protokółowany, ale nie jest utrwalany aparaturą audio-wideo. Oryginał protokółu podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Jury.
15.    Po ustaleniu wyniku wyborów, Przewodniczący przy pomocy Sekretarza Jury sporządza protokół ogłoszenia wyników wyboru Laureata Nagrody, który w oznaczonym miejscu i czasie podlega publicznemu odczytaniu. Do tego momentu wszyscy członkowie jury, jak i Sekretarz Jury są zobowiązani do zachowania nazwiska Laureata w ścisłej dyskrecji.
16.    Warunkiem przyznania Nagrody Herberta jest zgoda Laureata na udział w uroczystości jej wręczenia w Warszawie.
17.    Organizator pokrywa koszty przejazdu i pobytu jurorów biorących udział w procesie wyłaniania Laureata.
18.    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu członkowie jury podejmują decyzje według własnego przekonania biorąc pod uwagę cel Nagrody Herberta oraz potrzebę zapewnienia jej właściwego prestiżu.

 

V. Uroczystość wręczenia Nagrody Herberta

 

1.    Uroczyste wręczenie Laureatowi Nagrody Herberta następuje w Warszawie, w odpowiednim dla tego wydarzenia miejscu.
2.    W uroczystości bierze udział Laureat, Przewodniczący Jury oraz zaproszeni goście.
3.    Zaproszenia do udziału w uroczystości organizator wystosowuje do wszystkich członków jury, którzy swoją obecnością uświetniają wydarzenie.
4.    Organizator pokrywa koszty przejazdu i pobytu Laureata wraz z osobą towarzyszącą na ceremonii wręczenia Nagrody Herberta.
5.    Ceremonia wręczenia Nagrody Herberta przewiduje:
a)    wygłoszenie przez Przewodniczącego Jury laudacji na cześć Laureata Nagrody Herberta,
b)    wręczenie Laureatowi Nagrody Herberta, którego dokonuje Pani Katarzyna Herbert,
c)    wystąpienie Laureata
d)     oprawę artystyczną związaną z twórczością Zbigniewa Herberta i Laureata.